Rektorsbrev 2017

Rektors höstbrev.

Arbetet går oförtrutet vidare. Just nu genomför vi ”mitterminskonferenser” på skolan vilket innebär att vi går igenom samtliga elever och ser hur det är beställt med kunskapsutveckling/måluppfyllelse samt den skolsociala situationen. Skolledning, EHT och p/e-lärare deltar tillsammans med resp. klasslärare vid denna genomgång. Det ser överlag mycket bra ut i klasserna. Då det gäller personalen har det skett en förändring avseende idrottslärartjänsten på m-stadiet. Årskurs 5 och 6 kommer framgent att undervisas av Kent Johansson som ersätter Stefan Hurtig. Kent är behörig idrottslärare och kommer närmast från Västbergaskolan.

Avseende våra investeringar hoppas vi att våra två ”uteleksförråd” kommer på plats innan höststormarna. Dessa två bodar kommer att ersätta befintliga förråd och uppföras på samma ställe. Då det gäller bandysargen väntar vi på offert och hoppas att vi kan få denna på plats under hösten.

Skolan har en utvecklingsgrupp som bevakar digitaliseringsfrågor ur teknisk, pedagogisk och skolutvecklingssynpunkt. Under året genomförs en intern IT skattning på skolan i syfte att inventera kunskaper, anpassa intern fortbildning/workshops och lärarutveckling efter behov och samtidigt nyttja befintlig kompetens.

Till kommande läsår gäller de nya tilläggen i läroplanens alla delar förskoleklass, skola och fritidshem. Under våren kommer lärare ges möjlighet till fortbildning via bl.a. webbaserade kurser. Skolans ledstjärna att dela kunskap för att utveckla varandra blir tydlig i allt som rör digitalisering. T.ex. kan en digitalt presenterad lektion för Smartboard (interaktiv skrivtavla) med en knapptryckning göras tillgänglig för alla kollegor.

Under våren genomfördes egna workshops på skolan för all personal i programmering. Efter dessa har flertalet klasser/fritidshem börjat med lektioner i programmering/problemlösning med hjälp av robotar och andra hjälpmedel.

Slutligen ett par rader avseende vad som gäller vid besök på Tallkrogens skola.

Inför besöket anmäler du dig på expeditionen och erhåller en bricka med texten ”Besökare” om du tänkt dig att vara med under skoldagen.

Om du som vårdnadshavare vill samtala utförligare med en pedagog på skolan så avtala tid med vederbörande. Är det ett enskilt samtal går det bra att uppsöka aktuell person på avtalad plats.

Det är inte okay att  boka sig själv på klassrumsbesök eller ”rusa in i ett undervisningsrum och avkräva ett samtal” oavsett vad det gäller.

 

Med vänliga hälsningar

Göran Bergholm, rektor

Dela: