Trygghetsarbete och elevhälsa

Trygga barn har tillgång till sin motivation.

Trygghetsarbetet på skolan präglas av 3 grundstenar.

Det främjande arbetet för ett trivsamt klimat handlar om att bli bekräftad, sedd och lyssnad till. Att bli accepterad för den man är, är grunden för att utveckla den självkänsla som vi alla behöver.

Det förebyggande arbetet handlar om att veta var och när otrygga situationer kan uppkomma och arbeta proaktivt för allas trygghet.

Utredningsarbetet och åtgärderna då kränkningar/mobbing sker, handlar om snabbt agerande, tydlighet och uppföljningar för att hitta tillbaka till en trygg skolmiljö.

Kommunikationen mellan hem och skola är av yttersta vikt för att skapa en trygg skola och trygga elever.
 

Skolans trygghetsteam:

I trygghetsteamet arbetar vi aktivt med de tre grundstenarna. Förutom representant från skolledningen samt två pedagoger deltar två elever från varje klass. Vi söker få en kontinuitet i arbetet men vill ändå att så många elever som möjligt kan delta varför "ambassadörerna" byts ut en gång/termin.

Vi träffas varje vecka och har samtal och projekt om barns rättigheter och skyldigheter, moraliska och etiska frågor kring relationer, varför vi reagerar olika på olika människor, hur vi bemöter varandra samt vad ”respekt” betyder, kartlägga konfliktsituationer på skolan, såväl utifrån elevers iakttagelser som pedagogers.  Klasslärarna och skolans övriga elever deltar i projekt som teamet förberett. Vid terminsstart går teamet runt i klasserna och presenterar sig. Varje period avslutas med att "ambassadörerna" får göra en utvärdering.

Du kommer i kontakt med trygghetsteamet via din lärare i klass eller fritidshem.

Dela:
Kategorier: