Till innehåll på sidan

Fritidshem

Fritidshemmets verksamhet ska komplettera skolan genom att träna förmågor med ett innehåll som ger eleven andra och fördjupade kunskaper än de som tränas under skoldagen.

På fritidshemmet pågår undervisning - målstyrda processer som under lärare i fritidshems ledning syftar till att eleverna ska inhämta kunskaper och värden med utgångspunkt i det gemensamma läroplansuppdraget för förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Vi kallar detta fritidspedagogik.
Den fritidspedagogiska verksamheten ska bidra till elevers allsidiga bildning och till
social integration samt fungera som en brygga till hemmiljö och lärande utanför skolan.
Verksamheten ska också ge barnen möjlighet till avkoppling och egna initiativ.

När vi planerar för verksamheten har vi utgått från vår egen kursplan för fritidspedagogik. Denna bygger i sin tur på nationella  och lokala styrdokument och bygger i korthet på att:

Genom ämnet fritidspedagogik ska barnet ges förutsättning till utveckling av sin förmåga att:
• Bygga och fördjupa relationer med andra barn och vuxna,
• Med utgångspunkt i sig själv samverka med andra under demokratiska former,
• Kommunicera såväl språkligt som med andra uttrycksformer,
• Ta initiativ och genomföra olika projekt såväl själv som tillsammans med andra.
• Leva ett gott och hälsosamt liv.

Hur vi jobbar med detta. Förslag på innehåll och metoder.
• Etik och livsfrågor.

Exempel: Aktiviteter för att uppmuntra lek över ålders, relations och könsgränser..
Aktuella och allmänna ämnen i livskunskap för att barnen ska få berätta, lyssna, värdera och reflektera för att förstå sig själv och andra.

• Social och medborgerlig kompetens.
Exempel: Från första morgonstund väl bemöta, informera och bekräfta alla barn i sin grupp.
Leka rollekar, regellekar att delta i grupper i positiva sammanhang
Hjälpa barnen att leka med lekregler. Starta och föreslå roll och regelekar. Skapa regler gemensamt. Erbjuda ”leklådor”
Samlingar och möten för medinflytande. Förhandla, diskutera, känna delaktighet.
Uppmärksamma goda exempel på kommunikation, konflikthantering..
Att arbeta i många grupper som delas in av pedagogerna

• Tekniska estetiska och praktiska verksamheter.
Exempel: Drama, rollspel, musik, dans, sport och lekar.
Baka, skapande, hantverk, pyssel..
Vardagsteknik, planera, bygga , konstruera.

• Natur och miljö
Exempel: Grovmotorisk träning, hälsa och glädje i att röra sig Använda sin fantasi i nya miljöer för lek.

• Kommunikation och digital kompetens.
Exempel: Skapa förutsättningar i lek för språkträning och kommunikation. Uppmuntra kommunikationsformer – informera -  hälsa – fråga - möten. Att träna sig att förstå en instruktion.

Dela:
Kategorier: