Till innehåll på sidan

Fritidshem

Om fritidshemmets uppdrag utifrån läroplanen.

Undervisningen i  fritidshemmet ska utgå från läroplanens kap 4. Den ska komplettera övrig undervisning där uppdraget att utveckla förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer genomsyrar verksamheten. Elevens kännedom om undervisningens innehåll inflytande och egna initiativ beaktas i planering och genomförande av undervisningen. Pedagogiska planerings görs synliga för eleverna.Fritidshemmets verksamhet ska komplettera skolan genom att träna förmågor med ett innehåll som ger eleven andra och fördjupade kunskaper än de som tränas under skoldagen.

Vi kallar detta fritidspedagogik.
Den fritidspedagogiska verksamheten ska bidra till  elevers allsidiga bildning och till social integration samt fungera som en brygga till hemmiljö och lärande utanför skolan.
Verksamheten ska också ge barnen möjlighet till avkoppling och egna initiativ.

När vi planerar för verksamheten har vi utgått från vår egen kursplan för fritidspedagogik som bygger på de nationella och lokala styrdokumenten.

Genom ämnet fritidspedagogik ska barnet ges förutsättning till utveckling av sin förmåga att:

 • Skapa och upprätthålla goda relationer.
 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta ideerna i handling.
 • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika syften.
 • Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
 • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
 • Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle

 

Hur vi jobbar med detta. Ett urval av innehållet

 • Aktiviteter för att uppmuntra lek över ålders, relations och könsgränser..
 • Aktuella och allmänna ämnen i livskunskap för att barnen ska få berätta, lyssna, värdera och reflektera för att förstå sig själv och andra.
 • Leka rollekar, regellekar att delta i grupper i positiva sammanhang
 • Träna på att bli "lekskicklig". Starta lekar. Skapa regler gemensamt. Erbjuda ”leklådor”. Träna sig att bjuda in andra i leken.
 • Fritidsråd för medinflytande. Lyssna till varandra, diskutera, känna delaktighet.
 • Uppmärksamma goda exempel på kommunikation, konflikthantering..
 • Att arbeta i många grupper som delas in av pedagogerna
 • Skapa förutsättningar i lek för språkträning och kommunikation. Uppmuntra kommunikationsformer – informera -  hälsa – fråga - möten. Att träna sig att förstå en instruktion.

 

 • Drama, rollspel, musik, dans, sport och lekar.
 • Baka, skapande, hantverk, pyssel..
 • Vardagsteknik, planera, bygga, konstruera, programmera
 • Aktiviteter i naturen. Grovmotorisk träning, hälsa och glädje i att röra sig Använda sin fantasi i nya miljöer för lek.

 

Dela:
Kategorier: