Rektorsbrev 2018 April

Hej !

Nu är det ca två månader kvar av läsåret 17/18 och arbetet på Tallkrogens skola fortgår oförtrutet. Åk 3 och 6 är fullt ut sysselsatta med att genomföra de nationella proven.

Då det gäller det tidigare aviserade fönsterbytet är detta framskjutet på obestämd tid. Allt pekar på en månads förskjutning men det kan bli längre. Det gynnar skolan om det mesta av arbetet förläggs till sommartid. Skolans förslag är att det delas upp i två ”sommaretapper”. Vi erhåller snart besked om hur det kommer att bli.

Tyvärr lever dilemmat kvar avseende de elever i åk 5 som väljer annan skola inför åk 6. Dessa taktikval är självklart negativa för Tallkrogens skola. Villfarelsen att man inte får plats på tilltänkt högstadieskola sammantaget med att Gubbängsskolan skulle vara ett sämre alternativ lever tyvärr kvar. Vi kan inte garantera plats för ”återvändare” i samband med skolbyte men ser självklart över varje enskild situation.

Skolplattform Stockholm

Skolplattform Stockholm är namnet på stadens nya gemensamma plattform för förskolor och skolor. Syftet med skolplattformen är att förenkla och kvalitetssäkra det administrativa arbetet, den pedagogiska arbetsmiljön och lärandet.

Skolplattformen kommer att ersätta flera gamla system med nya, skolformsövergripande system som förenar pedagoger, vårdnadshavare och cirka 140 000 barn, elever och studenter på Stockholms stads 1200 skolor och förskolor. För pedagoger och lärare innebär verktyget ett mer effektivt arbetssätt som gör att de kan ägna ännu mer tid åt barnens och elevernas utveckling, samt öka samarbetet kollegor emellan. Vårdnadshavare kommer dessutom kunna följa sitt barn från förskolan till gymnasiet på ett och samma ställe och därmed få ökad insyn i verksamheten.

Skolplattformen omfattar alla förskolor och skolor i kommunal regi. Systemen byts ut successivt vart efter de nya systemen är färdigutvecklade. Under tiden kommer plattformarna Skolwebben och Fronter fortsätta fungera som startsidor till system och verktyg.

Skolplattform Stockholm ska uppnå fyra mål

Skolplattformen ska bidra till en förbättrad pedagogisk arbetsmiljö och ett bättre lärande genom:

Ökad delaktighet för vårdnadshavare, barn och elever genom bättre insyn i planering, uppföljning och utvärdering.
Individuell anpassning för barnet/eleven genom ökade möjligheter till en samlad bild av individens behov och situation.
Mobilt arbetssätt för både barn/elever och pedagoger genom att de får tillgång till verktyg och program som är oberoende av plattform, tid eller rum samt möjliggöra ett mobilt arbetssätt för pedagoger.
Effektivt IT-stöd genom färre manuella rutiner och minskad administrativ börda i det vardagliga arbetet.

 

Digitaliseringsprojektet kommer att påverka arbetet med:

Barn- och elevregister
Hantering av elevdokumentation
Hantering av frånvaro och närvaro
Hantering av schemaläggning
Pedagogiska verktyg (under utveckling)

Startsidan som kommer att paketera skolplattformens samtliga system och pedagogiska verktyg är under utveckling. Skolplattformen planeras att vara på plats i sin helhet och kunna användas av förskolor och skolor från och med terminsstarten hösten 2018.

Skolans interna utvecklingsarbete

Parallellt med införandet av och utbildning i skolplattformen fortgår skolans interna digitaliseringsarbete. Detta har en tydligare inriktning på hur elevernas digitala medvetenhet och utveckling ska te sig i undervisningen i förskoleklass, skola och fritidshem. Eleverna kommer framgent att möta digitaliseringen dels via användandet plattformen Office 365 som erbjuds alla stadens elever och som ger tillgång till delar av skolarbetet när och varsomhelst. Dels via inslag av programmering i samtliga verksamheter men också i frågor som knyter an till digital förmåga ur t.ex. ett källkritiskt och värdegrundsperspektiv.

Du har själv varit delaktig i att möjliggöra delar av denna fortbildning för samtliga lärare då vi stänger skolan tidigare vid två tillfällen under våren för ör att utveckla pedagogerna. Tack för detta samarbete.

Med vänliga hälsningar

 

Göran Bergholm, rektor

Dela: